Berguedà Verd

Associació de propietaris forestals

Comença la campanya aèria per el tractament de la processionària

 

El dilluns 23 de setembre comença la campanya de tractaments aeris de control de la processionària del pi. A la nostra comarca la superficie afectada és de 3885 hectàrees dels municips de Borredà, l’Espunyola, Gòsol, Montclar, Montmajor i Viver i Serrateix.

Aquest procés s’efectua amb un producte biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki) que no és tòxic ni perillós pel medi ambient i és compatible amb l’agricultura ecològica. No s’aplica a menys de 100 metres de zones habitades.

Aquestes actuacions no van adreçades a erradicar la processionària del pi, ja que es tracta d’un insecte autòcton, sino a contribuir a l’equilibri natural de les seves poblacions.

Podeu veure la nota de premsa del DARP prement aquí.

Podeu trobar la zona d’afectació concreta de les aplicacions per cada municipi en aquest article.

Convocatòria d’ajut forestal 2019: Millora de la xarxa viària i actuacions silvícoles de millora

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ajut per a la millora de la xarxa viària i les actuacions silvícoles de millora

Actuacions subvencionables i imports màxims:

Millora d’infraestructures

 1.  Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible: 3.200 – 6.500 euros/km
 2.  Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible: 900 – 1.400 euros/km
 3.  Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i de bioenginyeria (rebaix important de talussos, moviment de roques, drenatges, ponts, etc.): 21.000 euros/ut

Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables són del 85% per a camins inclosos a un PEIN o a la Xarxa Natura 2000 i del 80% per la resta dels casos.

 

Actuacions de millora silvícola

 1. Aclarida de plançoneda: 800 – 1.550 euros/ha
 2. Aclarida de millora: 750 – 1.250 euros/ha
 3. Tallada selectiva: 850 – 1.350 euros/ha
 4. Selecció de tanys: 800 – 1.550 euros/ha
 5. Podes de formació 308 – 550 euros/ha
 6. Podes de qualitat: 800 euros/ha
 7. Estassada de sotabosc i primera estassada de matoll per pastura: 1.000 euros/ha
 8. Pela de suro de qualitat reduïda: 400 euros/ha
 9. Tractament fitosanitari per a la lleva del suro: 160 euros/ha
 10. Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal: 160 euros per posicionament del cable i 60 euros/ha per desembosc amb tracció animal

Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables són del 80% per a actuacions incloses a un PEIN o a la Xarxa Natura 2000 i del 75% per la resta dels casos.

 

Els terminis de presentació de sol·licituds, de certificació parcial no definitiva, de finalització de treballs i de justificació són els següents:

 1. Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (11/05/2019)
 2. Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2020, inclòs.
 3. Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2020, inclòs.
 4. Justificació: fins al 15 d’octubre de 2020, inclòs.

 

Quantia dels ajuts:

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

 1. Millora de la xarxa viària: 701.754,39 euros
 2. Actuacions silvícoles: 2.198.602,63 euros

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 15.000 euros per a la secció d’actuacions silvícoles o de 20.000 euros en el cas que se sol·liciti i sigui subvencionable algun concepte de la secció de millora de la xarxa viària.

Puntuació dels conceptes corresponents a les actuacions silvícoles

 1. Aclarida de plançoneda o selecció de tanys, com a únics conceptes sol·licitats: 20 punts
 2. Aclarida de plançoneda: 10 punts
 3. Aclarida de millora: 9 punts
 4. Tallada selectiva: 9 punts
 5. Selecció de tanys: 10 punts
 6. Podes de formació: 7 punts
 7. Podes de qualitat: 7 punts
 8. Estassada i primera estassada en pastura: 8 punts
 9. Espelegrinatge, suro cremat, i pela de suro de qualitat reduïda que té més de 20 anys des de l’última lleva: 10 punts
 10. Pela de suro de qualitat reduïda: 8 punts
 11. Tractament fitosanitari: 10 punts
 12. Desembosc amb cable o tracció animal: 8 punts

Podeu accedir a la resolució de la convocatòria prement aquí.

Convocatòria d’ajut forestal 2019: Reforestacions i producció de tòfona

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ajut per a les reforestacions i producció de tòfona

Actuacions subvencionables i imports màxims:

Reforestacions

 1.  Plantacions de coníferes i planifolis: 1.200,00 – 1.850,00 euros/ha
 2.  Reposició de fallades: 600,00 euros/ha
 3.  Manteniment de plantacions: 200,00 euros/ha
 4.  Instal·lació d’elements individuals de protecció contra la fauna: 500,00 euros/ha

Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)

 1.  Plantació d’espècies del gènere Quercus micorrizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum): 2.500,00 euros/ha
 2.  Instal·lació d’elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d’espècies micorrizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum): 5 euros/m

El percentatge d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable és d’un màxim del 80% en tots els casos.

Als efectes d’aplicar els percentatges sobre els imports màxims subvencionables pel fet de disposar d’un IOF, aquest IOF ha d’estar aprovat abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

 1. Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (11/05/2019)
 2. Finalització de les actuacions: fins al dia 15 de novembre de 2020, inclòs.
 3. Justificació: fins al dia 30 de novembre de 2020, inclòs.

Quantia dels ajuts:

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

 1. Reforestacions: 100.000 euros
 2. Producció de tòfona: 100.000 euros

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 20.000 euros. No es podran sol·licitar més de 25.000 euros per persona beneficiària.

Podeu accedir a la resolució de la convocatòria prement aquí.

 

Convocatòria d’ajut forestal 2019: Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ajut per a la redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal

Els IOF (instrument d’ordenació forestal) són documents tècnics que permeten fer una previsió de les actuacions que es portaran a terme a la finca en els propers 15 anys: on i quan tallar, quins camins s’han d’arranjar o obrir, on es poden realitzar rompudes o transformacions a pastures, programar plantacions de tòfones, aprofitaments de llenya, entre d’altres, que inclouen un balanç econòmic de les actuacions i un mapa detallat de la finca.

Tenir un IOF aprovat comporta, a més, els següents avantatges:

 • Exempcions fiscals de l’impost patrimonial, de successions, de donacions i de l’IBI, entre altres.
 • Prioritat en l’atorgament de subvencions per a la realització de treballs forestals.
 • Facilitat en els permisos d’aprofitament, ja que totes les actuacions planificades en un IOF aprovat estan aprovades també i només cal notificar-les.
 • Únicament les finques amb IOF aprovat poden acollir-se a una assegurança contra incendis.
 • Accés a la certificació forestal.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta.
 • Facilitat per a realitzar rompudes o transformacions a pastures.

Actuacions subvencionables

Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal següents:

 1.  Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) per a finques de més de 25 ha.
 2.  Plans simples de gestió forestal (PSGF) per a finques de menys de 25 ha.
 3.  Plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc).

 

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

 1. Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (11/05/2019)
 2. Finalització de les actuacions: fins al dia 30 de setembre de 2020, inclòs.
 3. Justificació: fins al dia 15 d’octubre de 2020, inclòs.

 

Podeu accedir a la resolució de la convocatòria prement aquí.

Modificacions als procediments de sol·licitud i comunicació d’aprofitaments forestals en finques privades sense instrument d’ordenació forestal.

A partir del dia 5 de novembre del 2018, per a sol·licitar o comunicar un aprofitament forestal s’utilitzarà un únic formulari, vàlid per a tots els possibles casos d’aprofitament, que us podeu descarregar prement aquí.

Per tant, queden anul·lats tots els formularis que s’utilitzaven fins ara.

Aquest tràmit estarà disponible per fer-lo de manera digital,  que serà obligatori pels subjectes següents:

 • a) Les persones jurídiques.
 • b)Les entitats sense personalitat jurídica.
 • c)Altres casos que es poden consultar al comunicat oficial prement aquí.

A més, el titular de qualsevol aprofitament forestal haurà de comunicar la quantitat realment extreta en el termini d’un mes a l’administració forestal corresponent. Aquesta comunicació es realitzarà utilitzant el formulari de comunicació de la finalització d’un aprofitament forestal, que us podeu descarregar prement aqui.

Oberta la convocatòria d’ajuts corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal

20171126_122756

Fins el proper  11 de juny de 2018, es poden sol·licitar els ajuts per a la redacció de PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ i MILLORA FORESTAL per a l’anualitat 2018.

 

La dotació pressupostària destinada a aquesta actuació és de 438.596,49

 

Terminis:

 

 • Sol·licitud d’ajut: 11 de juny de 2018
 • Finalització de les actuacions: fins el 30 de setembre de 2019, inclòs.
 • Justificació: Fins el 15 doctubre de 2019, inclòs.  Per a la justificació caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament corresponents.

 

 

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000 €.

 

Imports màxims subvencionables:

 

Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF).

 

 • En redacció de PTGMF fins a 30 hectàrees: 652,00 €
 • En redacció de PSGF fins a 10 hectàrees: 402,00 €

 

A partir de les 30 hectàrees en PTGMF i de 10 ha en PSGF, els imports anteriors més els següents:

 

-Per la realització d’inventari forestal descriptiu: 5,00 €/ ha

-Per la realtizació d’inventari forestal pericial: 17,00 €/ha

-Per la realització d’inventri forestal per mostreig: 22,00 €/ha.

 

El percentatge d’atorgament d’ajut sobre els imports màxims subvencionables serà:

 

 • Del 80% per al IOF en un espai natural protegit (PEIN i/o XARXA NATURA 2000)
 • Del 75% per a la resta de casos.

 

 

Si esteu interessats en sol·licitar l’ajut, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Revista Silvicultura (Primavera 2018)

Us adjuntem un enllaç a la revista Silvicultura, publicada pel Centre de la Propietat Forestal  on hi ha articles molt interessants i on a més, en aquesta ocasió fan difusió, en l’apartat d’Associacions de Propietaris Forestals,  de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd. (Podeu consultar-ho a la pàgina 42).

Revista Silvicultura (Primavera 2018)

Revistasilvicultura

Jornada tècnica: Tractaments silvícoles en regenerats de pi blanc

A Torrelles de Foix, 4 de maig de 2018

Durant la jornada es podran veure zones afectades per l’incendi de l’any 1986, on el pi blanc ha regenerat de forma natural amb unes densitats excessives, es visitaràn diferents zones on s’han realitzat les primeres intervencions afavorint l’estructura del bosc, el creixement dels pins i la seva capacitat reproductiva i, a més, s’explicarà l’estudi que s’està realitzant des de l’any 2003 sobre les restes de tallada en plançonedes de pi blanc.

Podeu veure el full informatiu aqui.

Podeu realitzar les inscripcions a través del Consorci Forestal de Catalunya:
Tel.: 972 84 27 08 – A/e: consorci@forestal.cat
Persona de contacte: Sra. Margarita Rovira

Convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora

Avui, s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajut per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per aquest any 2018, el qual finalitzarà el dia 27 dabril.

 Les actuacions subvencionables són les següents:

Millora de la xarxa viària forestal

 1. Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible
 2. Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible
 3. Actuacions puntuals i construcció d’obra civil o de bioenginyeria

Actuacions silvícoles de millora

 1. Aclarida de plançoneda
 2. Aclarida de millora
 3. Tallada selectiva
 4. Selecció de tanys
 5. Podes de formació i de qualitat
 6. Estassada de sotabosc
 7. Pela de suro de qualitat reduïda
 8. Tractament fitosanitari per a la lleva del suro
 9. El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal
 • Les certificacions parcials no definitives es podran presentar fins el 31 de maig de 2019.
 • Els treballs hauran d’estar finalitzats el 30 de setembre de 2019.
 • Es podran presentar justificacions fins el 15 d’octubre de 2019.

PROHIBIT FER FOC AL BOSC SENSE AUTORITZACIÓ DES DEL 15 DE MARÇ AL 15 D’OCTUBRE

La prohibició de no fer foc al bosc sense autorització comença dijous, dia 15 de març, i es mantindrà fins al 15 d’octubre. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 vol prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat:

 • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
 • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
 • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
 • També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.